The Orthodox Metropolis of Korea

Address: 한국정교회 43, Mapo-daero, 18-gil, Mapo-gu, Seoul, South Korea
Voice: +82 2-362-6371
Email: [email protected]
Our Location