Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα 2020

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί μου,

Μὲ τὴν ἀνεκλάλητη χαρὰ στὴν καρδιά μας, ἐκ τῆς πανευφρόσυνης μεγάλης ἑορτῆς τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ θείου Λυτρωτῆ καὶ Σωτῆρα τοῦ κόσμου, ἀποχαιρετίσαμε τὸ ἔτος 2019 καὶ ὑποδεχόμαστε σήμερα τὸ Νέον  Ἔτος 2020.

Ὁ Ἐμμανουήλ, «ὁ Θεὸς μεθ᾽ ἡμῶν» (Μτ. 1:23), ἦλθε ἀπὸ ἄπειρη ἀγάπη στὴν γῆ καὶ «ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν», γιὰ νὰ ἀποκαταστήσει τὴν διακοπεῖσαν ἐξ αἰτίας τῆς προπατορικῆς ἁμαρτίας κοινωνίας μας μὲ τὸν Θεό.

Ἦλθε «ὡς ἕνας ἐξ ἡμῶν» γκρεμίζοντας «τὸ μεσότοιχον τῆς ἔχθρας» (πρβλ. Ἐφ. 2:1-5) γιὰ νὰ μᾶς φέρει τὴν Καταλλαγὴ καὶ τὴν Εἰρήνη μὲ τὸν Θεὸ καὶ μεταξύ μας.

Ἦλθε γιὰ νὰ μᾶς μάθει πῶς νὰ ἐπικοινωνοῦμε μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν κάθε συνάνθρωπό μας, ποὺ εἶναι πλασμένος «κατ᾽εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσίν» (Γεν.1:26) Του.

Ἦλθε γιὰ νὰ μᾶς διδάξει πὼς δὲν μποροῦμε νὰ σωθοῦμε μὲ ἄλλο τρόπο παρὰ μόνον μέσῳ τοῦ ἀδελφοῦ μας, ποὺ εἶναι ὁ ἐπὶ γῆς «θεός» μας.

Ἦλθε γιὰ νὰ μᾶς ὑποδείξει πὼς δὲν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν ὁποιοδήποτε «ἄλλον» παρὰ μόνον ἡ σταυρωμένη Ἀγάπη· ὁ Τίμιος Σταυρός Του μὲ τὴν κάθετη διάστασή Του μᾶς ἑνώνει μὲ τὸν Θεὸ καὶ μὲ τὴν ὁριζόντια διάστασή Του μᾶς ἑνώνει μὲ τὸν ἀδελφό μας.

Τὸ Νέον Ἔτος ποὺ μᾶς χάρισε ἡ ἄφατη φιλανθρωπία Του ἄς γίνει, λοιπόν, στάδιον ἀγῶνος γιὰ νὰ ἐκπαιδευτοῦμε στὸν δύσκολο ἀγῶνα τῆς διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὸν πλησίον μας. Ξεκινώντας ἀπὸ τὸν «πλησίον» μας, ποὺ λέγεται σύζυγός μας, πατέρας ἤ μητέρα μας, ἀδελφὸς ἤ ἀδελφή μας. Ἔπειτα ἄς ἐπεκταθεῖ ὁ ἀγώνας μας γιὰ καλύτερη ἐπικοινωνία μὲ τοὺς «οἰκείους τῆς πίστεως» (Γαλ. 6:10), αὐτὸν ποὺ ἐκκλησιαζόμαστε μαζί, μὲ  τὸν γείτονά μας, τὸν φίλο μας καὶ τὸν συνεργάτη μας. Καὶ τέλος ἡ ἔγνοια μας γιὰ ἐπικοινωνία ἄς συμπεριλάβει τὸν ἀναγκεμένο, τὸν ξένο, τὸν διαφορετικό, τὸν μικρότερο ἤ τὸν μεγαλύτερο ἀνεξαρτήτως.

Ὁ ἀγώνας μας γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσουμε μὲ τοὺς ἄλλους θὰ γίνει ὁ δρόμος τῆς καρδιᾶς, ποὺ θὰ μᾶς ἑνώσει μὲ τὸν Θεό, τὸν πλησίον μας καὶ ὅλη τὴν κτίση. Ἔτσι τὸ Νέον Ἔτος θὰ μᾶς κάνει πλούσιους σὲ ἔλεος, ἀγάπη καὶ φιλανθρωπία. Μ᾽ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ μιμηθοῦμε καὶ θὰ ὁμοιάσουμε μὲ τὸν Θεὸ τοῦ Ἐλέους, τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Φιλανθρωπίας, ποὺ εἶναι τὸ ζητούμενο τῆς πνευματικῆς ζωῆς μας.

Δεχθεῖτε, σᾶς παρακαλῶ, τὶς πιὸ θερμὲς καὶ πιὸ ἐγκάρδιες εὐχὲς ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πισιδίας π. Σωτηρίου, τῶν Κληρικῶν, τῶν συνεργῶν μας ἐν Κυρίῳ καὶ ἐμοῦ προσωπικῶς γιὰ ἕνα εὐλογημένο Νέον Ἔτος, μὲ πλούσιους πνευματικοὺς καρποὺς στὸ μεγάλο θέμα τῆς ἐν Χριστῷ κοινωνίας μὲ τοὺς συνανθρώπους μας. Ἔτη πολλὰ μὲ ὑγεία καὶ χαρά.

Μετὰ πολλῆς ἀγάπης καὶ ἰδιαζούσης τιμῆς ἐν Κυρίῳ

+ ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος