ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2019

Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφὲς ἐν Κυρίῳ,

            Τὸ Νέον Ἔτος, τὸ ὁποῖον ἀνέτειλε πρὸ ὀλίγου, χάρις στὴν πρόνοια καὶ στὴν ἄφατη φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ εἶναι εὐκαιρία δοξολογίας καὶ εὐχαριστίας πρὸς τὸν Δημιουργὸ τοῦ χρόνου, ἀλλὰ μελέτης καὶ προβληματισμοῦ γιὰ τὴν πορεία μας μέσα σ᾽ αὐτόν.

            Ἐὰν ὁ νέος χρόνος ποὺ ξεκινάει σήμερα θὰ εἶναι καλὸς ἤ κακὸς ἐξαρτάται ἀπὸ τὸ πῶς θὰ ζήσει ὁ καθένας μας κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ νέου χρόνου.

            Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς παραγγέλλει: «Προσέχετε καλὰ πῶς ζεῖτε· μὴ ζεῖτε ὡς ἀσύνετοι ἀλλὰ ὡς συνετοί. Νὰ χρησιμοποιεῖτε σωστὰ τὸν καιρό σας, γιατὶ ζοῦμε σὲ πονηροὺς καιρούς». (Ἐφ. 5:15-16)

            Πῶς χρησιμοποιεῖ κανεὶς ὠφέλιμα τὸν καιρό του, ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ καιρός, καὶ ποιὲς εἶναι οἱ πονηρὲς ἡμέρες, γιὰ τὶς ὁποῖες μιλάει ὁ Ἀπόστολος;

«Καιρός κάθε ἀνθρώπου εἶναι ἡ παρούσα ζωή. Καί πονηρές ἡμέρες εἶναι ἐκεῖνες, πού δέν τίς μεταχειρίζεται κανείς ὅπως πρέπει. Κάθε ἄνθρωπος λοιπόν, πού πολιτεύεται στήν παρούσα ζωή μέ σωφροσύνη καί ἀρετή, καί ὑποφέρει μέ γενναιότητα καί ὑπομονή ὅλες τίς θλίψεις καί τούς πειρασμούς, πού τοῦ προξενοῦν ὁρατοί καί ἀόρατοι ἐχθροί, αὐτός ἐξαγοράζει τόν καιρό μέ φρόνηση. Σοφός εἶναι ἐκεῖνος, πού ἐκμεταλλεύεται ὅλες τίς εὐκαιρίες τῶν ἀδικιῶν, τῶν ἀτιμιῶν καί τῶν ὀνειδισμῶν, γιατί σκέφτεται τό πνευματικό κέρδος ἀπό τήν καρτερική ἀντιμετώπισή τους». (Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος)

  Τὰ λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου καὶ ἡ ἑρμηνεία τους ἀπὸ τὸν ἅγιο Συμεὼν τὸν Νέο Θεολόγο, μᾶς βοηθοῦν νὰ καταλάβουμε ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐργαστοῦμε μὲ ἔνθεο ζῆλο κατὰ τὸν νέο χρόνο γιὰ νὰ ἐφαρμόζουμε τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ στὴν καθημερινή μας ζωή. Μὲ ἄλλα λόγια ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας νὰ μὴν εἶναι κενὰ λόγια ἀλλὰ ἔργα γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὸν «πολύτιμο μργαρίτη». Νὰ μοιάσουμε, δηλαδή, μὲ τὸν ἔμπορο τῆς σχετικῆς παραβολῆς ποὺ εἶπε ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος «ζητοῦσε νὰ βρεῖ ὄμορφα μαργαριτάρια. Καὶ ὅταν βρῆκε ἕνα πανάκριβο μαργαριτάρι, πῆγε καὶ πούλησε ὅλα ὅσα εἶχε καὶ τὸ ἀγόρασε». (Μτ.13:45 -46)

Ἐὰν ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία, τὴν ὁποία μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ γνωρίσουμε, περάσουμε στὴν Ὀρθοπραξία τῆς καθημερινῆς βιοτῆς, τότε ὁ νέος χρόνος θὰ γίνει ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Καὶ τότε τὸ ἅγιο παράδειγμά μας θὰ γίνει ὑπόδειγμα γιὰ νὰ βροῦν κι ἄλλοι τὸν θησαυρὸ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ νὰ σωθοῦν.

Γιατὶ τίποτε δὲν εἶναι τόσο δυνατὸ ὥστε νὰ συγκινήσει τοὺς ἄλλους ὅσο ἡ ὀρθοπραξία. Καὶ τὰ θαύματα ἀκόμη ἔχουν λιγώτερη πειθώ, ἐπισημαίνει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Διότι εἶναι βέβαιο ὅτι δὲν προσείλκυσαν ἐκείνους ποὺ πίστεψαν μόνο τὰ θαύματα τῶν Ἀποστόλων, ἀλλὰ περισσότερο ἀπὸ τὰ θαύματα, ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τους».

Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί μου, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μας κ.κ.Βαρθολομαῖος, κατὰ τὴν πρόσφατη Ἐπίσκεψή Του στὴν Κορέα εὐχήθηκε στὸν ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς χώρας μας νὰ γίνει πραγματικότητα τὸ ὄνειρο τῆς Εἰρήνης στὴν κορεατικὴ χερσόνησσο πρὶν τὴν λήξη τῆς προεδρικῆς θητείας του.

Μὲ τὴν ἴδια εὐχὴ καλωσορίζουμε κι ἐμεῖς τὸ Νέον Ἔτος εὐχόμενοι ὁ διάλογος γιὰ τὴν Εἰρήνη καὶ τὴν Συμφιλίωση στὴν Κορέα νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἐπιτυχῶς πρὶν τὸ τέλος τοῦ 2019.

Ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πισιδίας π. Σωτηρίου, τῶν Κληρικῶν μας καὶ ὅλων τῶν Συνεργῶν στὸ ἔργο τῆς Ὀρθόδοξης Μαρτυρίας στὴν Κορέα, σᾶς εὐχόμαστε ὑγεία πνευματικὴ καὶ σωματικὴ καὶ κάθε εὐλογία παρὰ Κυρίου σὲ σᾶς καὶ στὶς οἰκογενείες σας κατὰ τὸν τρέχον Νέον Ἔτος.

Μετὰ πλείστης τιμῆς καὶ πολλῆς ἀγάπης ἐν Κυρίῳ

+ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος