Προσευχή για την λήξη της εμπόλεμης κατάστασης Νοτίου και Βορείου Κορέας

Φιλάνθρωπε Κύριε, μὲ μετάνοια καὶ συντριβὴ ὁμολογοῦμε ἐνώπιόν Σου ἐνῶ πέρασαν 70 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ καταστροφικοῦ γιά τήν πατρίδα μας ἐμφυλίου πολέμου, ἐξακολουθοῦμε νά βιώνουμε τό δρᾶμα τῆς ἀντίθετης πρὸς τὸ θέλημὰ Σου διαιρέσεως καὶ ἔχθρας μεταξὺ των δύο τμημάτων -Νοτίου καὶ Βορείου – τῆς χώρας μας.

Κύριε, συγχώρεσέ μας καὶ ἐπάκουσον τῆς φωνῆς ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν δεομένων σου ὑπὲρ λήξεως τῆς ἐμπολέμου καταταστάσεως στήν κορεατικὴ χερσόνησο, γιὰ νὰ ἑνωθοῦν ξανὰ οἱ καρδιές μας καὶ οἱ χῶρες μας.

Κύριε, βοήθησέ μας νὰ πιστέψουμε ἀπόλυτα ὅτι μόνον ἡ εἰρήνη καί ἡ ὁμοψυχία ἑνός Ἔθνους ἐξασφαλίζουν τὴν πρόoδό του. Ἡ ἐχθρότητα εἶναι ἀντίθετη μὲ τὴν ἴδια τὴν φύση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸ ἅγιο θέλημά Σου.

Κύριε, φώτισε τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς νὰ θελήσουν νὰ συμβάλουν στὸν τερματισμὸ τῆς ἐμπολέμου καταστάσεως καὶ νὰ θέσουν ὑπεράνω ἄλλων γεωπολιτικῶν σκοπιμοτήτων τὸ συμφέρον τοῦ Κορεατικοῦ Ἔθνους.

Κύριε, σὲ παρακαλοῦμε, ἐσὺ ποὺ εἶσαι ὁ Ἄρχων τῆς Εἰρήνης, χαρισέ μας τὸν φωτισμό σου γιὰ νὰ ἐργαστοῦμε ὅλοι γιὰ τὴν εἰρήνη, τὴν ἀδελφοσύνη καὶ τὴν ὁμόνοια μεταξύ μας.

Κύριε, ἀξίωσέ μας νὰ παραδώσουμε στὶς ἑπόμενες γενιὲς μιὰ ἑνωμένη Κορεατικὴ Χερσόνησο γιὰ νὰ ζοῦν ὅλοι χωρὶς τὸ φόβο καὶ τὴν ἀγωνία τοῦ πολέμου, ἀλλὰ μὲ ἀγάπη, εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια.

Ὅτι ἐσὺ εἶσαι, Κύριε, ἡ βοήθεια καὶ ἡ δύναμή μας καὶ σὲ σένα ἀναπέμπουμε τὴν δόξα, μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.