Ομιλία Χειροτονίας Εις Πρεσβύτερον

Ἀγαπητέ μου Διάκονε Ἀντώνιε,

Ὁ μεγάλος πατέρας καὶ διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μιλώντας γιὰ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας λέει ὅτι «ὅπου ὑπάρχουν μυστήρια, ἐκεῖ πρέπει νὰ ἐπικρατεῖ πολλὴ σιωπή». (Ἔνθα δὲ μυστήρια, πολλὴ σιωπή) Καὶ ὁ Εὐάγριος Ποντικὸς γράφει: «Σιωπὴ προσκυνήσω τὸ ἄρρητον».
Αὐτὴ τὴν ἱερὴ καὶ ἀνεπανάληπτη στιγμὴ τῆς ζωῆς σου, κατὰ τὴν ὁποία σὲ καλεῖ ὁ Θεὸς διὰ τοῦ Ἐπισκόπου σου νὰ γίνεις λειτουργός τῶν ὑπερφυῶν Μυστηρίων Του δὲν θέλω νὰ μιλήσω γιὰ τὸ καταπληκτικὸ μυστήριο ποὺ τελεῖται σήμερα ἐνώπιόν μας, οὔτε νὰ σοῦ ἐπαναλάβω γνωστὰ σὲ σένα πράγματα. Γι᾽ αὐτὸ τὸ λόγο:
Δὲν θὰ σοῦ πῶ πόσο μεγάλο εἶναι τὸ μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης γιατὶ γνωρίζω ὅτι ἔχεις βαθειὰ συναίσθηση τοῦ γεγονότος.
Δὲν θὰ σοῦ πῶ πόσο δύσκολη καὶ ὑπεύθυνη ἀποστολὴ ἀπὸ σήμερα ἀναλαμβάνεις, γιατὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι ἔχεις πλήρη ἐπίγνωση τῆς καταστάσεως.
Δὲν θὰ σοῦ πῶ πῶς πρέπει νὰ ἐργαστεῖς γιὰ νὰ εἶναι ἡ ἱερατική σου διακονία θεάρεστη καὶ πνευματικῶς καρποφόρα στὴν Ἐκκλησία μας καὶ στὴν κορεατικὴ κοινωνία, γιατὶ κι αὐτὸ ἐπίσης τὸ διδάχθηκες ἀπὸ τὴν πολυετῆ πεῖρα σου.
Ἕνα μόνο θέλω νὰ σοῦ πῶ καὶ νὰ σὲ παρακαλέσω νὰ μὴ τὸ ξεχάσεις: Σὲ παρακαλῶ, λοιπόν, νὰ μὴν ἀπογοητευθεῖς ὅποια δυσκολία καὶ πειρασμὸ κι ἄν συναντήσεις στὴν ἐκκλησιαστική σου πορεία. Ὁ διάβολος θὰ σὲ πολεμήσει, ὅπως πολεμάει καθένα ποὺ ἐργάζεται γιὰ τὴν ἐπὶ γῆς συνέχιση τοῦ σωτηριολογικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ. Ἐσὺ ὅμως μὴ φοβᾶσαι «γιατὶ αὐτὸς ποὺ ἐνεργεῖ μέσα σου εἶναι ἰσχυρότερος ἀπ᾽ αὐτὸν ποὺ κυριαρχεῖ μέσα στὸν κόσμο». (1 Ἰω. 4:4) Σὲ κάθε δυσκολία νὰ λὲς μαζὶ μὲ τὸν ψαλμωδό: «καὶ γὰρ ἡ χείρ σου καθοδηγήσει με» (Ψαλ. 139:7) Καὶ ὁ Χριστὸς μὲ τὴν παντοδύναμη δεξιά Του θὰ σὲ καθοδηγεῖ σὲ κάθε σου βῆμα.
«Ἀνδρίζου τοίνυν καὶ ἴσχυε, καὶ προπορεύου τοῦ λαοῦ ὃν ἐπίστευσε τῇ δεξιᾷ σου ὁ Ὕψιστος… Βάρος δὲ ὑπερβαῖνον τὴν δύναμιν μὴ ὀδύρου. Εἰ μὲν γὰρ αὐτὸς ᾖς ὁ μέλλων φέρειν τὸ βάσταγμα τοῦτο, οὐδὲ οὕτως ἄν ἦν βαρύ, ἀλλὰ φορητὸν παντελῶς. Εἰ δὲ Κύριος ὁ συνδιαφέρων, ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου, καὶ αὐτὸς ποιήσει». [Ἀνδρίζου λοιπὸν καὶ ἴσχυε καὶ προπορεύου τοῦ λαοῦ, τὸν ὁποῖον ἐνεπιστεύθη ὁ Ὕψιστος στὰ χέρια σου… Μὴ στενοχωριέσαι ὅτι τὸ βάρος ποὺ ἀνέλαβες ὑπερβαίνει τὴν δύναμή σου. Διότι ἄν ἐπρόκειτο νὰ βαστήξεις τὸ βάρος μόνος σου, τότε δὲν θὰ ἦταν ἁπλὰ βαρὺ ἀλλ᾽ ἐντελῶς ἀφόρητο. Ἐὰν δὲ ὁ Κύριος εἶναι ὁ συμβαστάζων, ἀνάθεσε στὸν Κύριο τὶς φροντίδες σου (Ψαλ. 54:23) καὶ αὐτὸς θὰ τὶς φέρει σὲ τέλος] (Μ. Βασιλείου, Ἐπιστολὴ 161, ΕΠΕ 1, 120-122) Στὴν σταυροαναστάσιμη διακονία σου θὰ σὲ συνοδεύουν οἱ προσευχὲς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πισιδίας π. Σωτηρίου, τῶν Κληρικῶν καὶ ὅλων τῶν Λαϊκῶν Μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἀδελφέ μας Διακόνε Ἀντώνιε, «κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, … ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον» (2 Τιμ. 2-4:5), γιὰ νὰ γίνει πιὸ γνωστὸ τὸ ὀρθόδοξο μήνυμα τῆς σωτηρίας σὲ περισσότερους Κορεάτες ἀδελφούς μας πρὸς δόξαν Θεοῦ. Ἀμήν.