ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2017

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί μου,

 

Τὸ λυτρωτικὸ μήνυμα τῆς μεγάλης καὶ χαρμόσυνης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ποὺ ἡ ἄφατη φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ τῆς Ἀγάπης μᾶς ἀξίωσε νὰ ἑορτάσουμε καὶ φέτος, θὰ μποροῦσε νὰ συνοψισθεῖ στὴν φράση: «ὁ Θεὸς σὲ ἀγαπᾶ προσωπικά».

Ὁ εὐαγγελιστὴς τῆς ἀγάπης θὰ μᾶς πεῖ: «Τόσο πολὺ ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὸν κόσμο, ὥστε παρέδωσε στὸν θάνατο τὸν μονογενῆ του Υἱό, ὥστε νὰ μὴ χαθεῖ ὅποιος πιστεύει σ᾽ αὐτὸν ἀλλὰ νὰ ἔχει ζωὴ αἰώνια». (᾽Ιω.3:16)

Ἐξ αἰτίας τῆς μεγάλης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν καθένα ἄνθρωπο προσωπικὰ «ὁ Λόγος ἔγινε ἄνθρωπος κι ἔστησε τὴν σκηνή του ἀνάμεσά μας, καὶ εἴδαμε τὴν θεϊκή του δόξα…». (Ἰω.1:14)

Ἡ σωτήρια κάθοδος τοῦ Θεοῦ στὴν γῆ ὡς τέλειος Ἄνθρωπος, εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο προσωπικά.

Αὐτὸ εἶναι μυστήριο μέγα. Καὶ τὸ μυστήριο δὲν προσεγγίζεται μὲ τὴν λογικὴ ἀλλὰ μὲ τὴν πίστη. «Οὐ φέρει τὸ μυστήριον ἔρευναν· πίστει μόνῃ τοῦτο πάντες δοξάζομεν» ψάλλουμε στοὺς αἴνους τοῦ ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων. Δηλαδὴ τὸ μυστήριο δὲν ἐπιδέχεται ἔρευνα. Τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ δὲν μποροῦν νὰ ἐξεταστοῦν στὸ ἐπιστημονικὸ ἐργαστήριο ὅπως ἐρευνοῦμε τὰ φυσικὰ φαινόμενα. Γιατὶ ὁ Θεὸς εἶναι ἀπρόσιτος καὶ ἀκατάληπτος στὴν πεπερασμένη ἀνθρώπινη λογική. Στὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ κατανοήσει τὸ μυστήριο ἀπομένει μόνον ἡ πίστη, δηλαδὴ ἡ ἐμπιστοσύνη στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ πῶς μπορεῖ νὰ χωρέσει στὴν ἀνθρώπινη λογικὴ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἀναμάρτητος Θεὸς ἀγαπᾶ τὸν ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο; Αὐτὸ τὸ μεγάλο μυστήριο δὲν τὸ κατανοοῦμε μὲ τὸ νοῦ μας, ἀλλὰ τὸ ζοῦμε καρδιακὰ καὶ τὸ βιώνουμε ὡς γεγονὸς πραγματικό.

Χρειάζεται, λοιπόν, πίστη γιὰ νὰ κατανοήσεις τὸ μυστήριο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ· γιὰ νὰ πιστέψεις ὅτι ὁ Θεὸς σὲ ἀγαπᾶ περισσότερο ἀπὸ ὁποιονδήποτε καὶ ὅ,τι δήποτε ἄλλο· ὅτι στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ ἀξίζεις περισσότερο ἀπ᾽ ὅλο τὸν κόσμο, ἀπ᾽ ὅλα τὰ δημιουργήματά Του.

Κι ἐφόσον ὁ Θεὸς σ᾽ ἀγαπᾶ τὶ ἄλλο θέλεις;  Ἔχεις τὰ πάντα. Τί ἄλλο πιὸ πολύτιμο θὰ μποροῦσες νὰ ἔχεις στὴν ζωή σου ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ σένα; Ὅπως τὸ παιδὶ κοιμᾶται μὲ ἐμπιστοσύνη στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ πατέρα του, χωρὶς νὰ τὸ ἀπασχολεῖ τίποτε, ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ πιστεύει ἀκράδαντα ὅτι ὁ Θεὸς τὸν ἀγαπᾶ δὲν ἔχει ἄγχος καὶ ἀνησυχία γιὰ τίποτα. Ἀφοῦ ἔχεις τὸ πᾶν, ποὺ εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ σένα προσωπικά, ὅλες οἱ ἄλλες ἀνάγκες καὶ τὰ προβλήματά σου εἶναι διαχειρήσιμα. Ἀφοῦ ὁ Θεὸς σὲ ἀγαπᾶ τότε ὁποιαδήποτε δυσκολία, ἀρρώστια, πόνος ἤ καὶ ὁ θάνατος ἀκόμη ἔρθουν στὴν ζωή σου μπορεῖς νὰ τὰ ἀντιμετωπίσεις μὲ ἐμπιστοσύνη στὸ θέλημά Του, γιατὶ δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ Θεὸς ποὺ σὲ ἀγαπᾶ νὰ ἐπιτρέψει κάτι ποὺ δὲν θὰ εἶναι γιὰ τὸ καλό σου, γιὰ τὴν σωτηρία σου.

Ἡ βαθειὰ πίστη ὅτι ὁ Θεὸς σὲ ἀγαπᾶ, θὰ σὲ κάνει νὰ ἀγαπᾶς κι ἐσὺ μὲ θεῖο ἔρωτα τὸν Θεὸ ὡς ἀνταπόδοση τῆς ἀγάπης Του πρὸς ἐσένα. Καὶ ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεὸ ποὺ σὲ ἀγαπᾶ θὰ αὐξάνει καθημερινὰ αὐθόρμητα καὶ φυσικά.

Καὶ τέλος, ἡ πίστη στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ σένα προσωπικά, θὰ σὲ κάνει νὰ ἀγαπᾶς, ἐπίσης αὐθόρμητα καὶ φυσικά, καὶ τὸν καθένα ἄνθρωπο, μὲ τὸν ὁποῖο ἔρχεσαι σὲ ἐπικοινωνία μαζί του, ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.

Κι ἀφοῦ θὰ ἀγαπᾶς τὸν Θεὸ γιατὶ «πρῶτος ἐκεῖνος σὲ ἀγάπησε», (πρβλ. 1 Ἰω.4:19) καὶ ἀφοῦ θὰ ἀγαπᾶς τὸν Θεὸ στὸ πρόσωπο τοῦ κάθε συνανθρώπου σου ὡς τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ», (Λκ.16:12) τότε ὁ Χριστὸς θὰ ἔχει γεννηθεῖ μέσα σου· τότε ἡ ζωή σου θὰ εἶναι μιὰ εὐλογία κι ἕνας παράδεισος· τότε ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι ἐντός σου.

Τὰ φετεινὰ Χριστούγεννα, ἄς ἀγαπήσουμε περισσότερο τὸν Χριστό, «τὸν δι᾽ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα».

Τὰ φετεινὰ Χριστούγεννα, ἐπίσης, ἄς προσευχηθοῦμε περισσότερο στὸν  Ἄρχοντα τῆς Εἰρήνης, τὸν Χριστό, γιὰ νὰ χαρίσει στοὺς ἀνθρώπους τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη, ποὺ εἶναι ἡ προϋπόθεση καὶ τῆς πολιτικῆς εἰρήνης, ὥστε νὰ σταματήσουν ἀφενὸς μὲν οἱ πόλεμοι ποὺ βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη, ἀφετέρου δὲ νὰ πάψει ὁ ψυχρὸς πόλεμος ποὺ ταλαιπωρεῖ καὶ δοκιμάζει τὰ νεῦρα μας στὴν κορεατικὴ χερσόνησο.

Μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πισιδίας π. Σωτηρίου, τῶν Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν μας καὶ ὅλων τῶν Συνεργῶν μας ἐν Κυρίῳ σᾶς εὔχομαι νὰ περάσετε εὐλογημένα Χριστούγεννα, μὲ περισσότερη ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τοὺς συνανθρώπου μας.

Μετὰ πολλῆς πάντοτε ἀγάπης καὶ τιμῆς

ἐν Κυρίῳ Σαρκωθέντι καὶ Ἐπιφανέντι,

+ ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος